Проектиране

Одобряване на техническа и технологична документация в СРИОКОЗ, ДВСК, ППО, ВиК и НЕК, Общинска администрация, НАГ – СО, до издаване на съгласувателни и разрешителни документи.

 

Архитектурни проекти за възстановяване на изгубени строителни книжа

 

Архитектурни проекти за преустройства при съдебна делба, разширение на жилища и реконструкция на тавански помещения и преустройството им в кабинети и ателиета.

 

Стандартния пакет който съдържа техническия проект съдържа следните части:

  • Архитектура (АС)
  • Строителни конструкции (СК)
  • Водоснабдяване и канализация (ВиК)
  • Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕЛ)
  • План за безопасност и здраве (ПБЗ)
  • Топлотехническа и енергийна ефективност (ТТЕ), (ЕЕ)
  • Проект за озеленяване
  • Хидроизолационни работи
  • Проект за противопожарна безопасност

 

   В части ВиК и ЕЛ не са включени т.н. външни връзки.

 

За пълна комплектация на проектите, отговаряща на изискванията на нормативната база са необходими още следните части:

Части ИГ и ВП могат да се възложат отделно на съответни проектанти, а могат да се поемат като ангажимент от нашия екип. Необходимо е още да се проектират и връзките с електропроводните, водопроводните, канализационните и другите съоръжения. За целта трябва да се сключат Предварителни договори с експлоатационните дружества (ВиК, енергоразпределителни предприятия и др.). Тези договори са задължителна част от инвестиционния проект.

 

 • Инженерно-геоложко проучване (ИГ) на вашия имот (парцел, терен)
 • Вертикална планировка (ВП) и пътища на имота

„Максремонт” ви предлага напълно комплексна услуга, като поема отговорността по време на целия процес: проектиране- строително разрешение-следене на строителния процес и въвеждане на строежа в експлоатация.

Услуга включва всички или само някои от дейностите:

 • Оценка на съответствието на проекта и осигуряване на строително разрешение
 • Авторски контрол по време на строителството
 • Строителен надзор (Технически контрол) по време на строителството, включително съставяне на необходимата строителна документация, актове и протоколи по време на строителството, Технически паспорт на строежа, Разрешение за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Инвеститорски контрол